Naar verwachting zal in 2018 de Omgevingswet worden vastgesteld.
Het betreft hier een van de grootste wetwijzigingen in de afgelopen wetsgeschiedenis. Een grote hoeveelheid wetten zullen worden ondergebracht in een zgn. 'Kaderwet' de
Omgevingswet.

Dit betreft ook de Wet geluidhinder en de Wet milieubeheer (WABO).
Hierbij zal onder meer de procedure voor Hogere waarden vervallen en het Zonebeheer voor industrieterreinen worden gewijzigd.
Ook zullen gemeenten worden verplicht om in een 5-jaarlijkse cyclus geluidskaarten te produceren waarin de geluidsbelastiing van wegen in de gemeente wordt weergegeven, nu en in hetr verleden. Toe- of afname van wegverkeerslawaai wordt hierdoor zichtbaar. Bij toename moeten gemeenten aangeven welke maatregelen zij zullen gaan nemen om verdere groei van de geluidsbelasting te voorkomen..


Wegverkeerslawaai onder de Omgevingswet

De ontheffing voor onderzoek bij 30 km/h wegen komt te vervallen. Hiervoor in de plaats zal de verkeersintensiteit bij 30 km/h wegen van doorslaggevend belang zijn voor een eventuele toetsing. Onderscheid wordt gemaakt bij wegen met klinkers of een asfalt wegdek.
De geluidnormering voor binnenstedelijk wegverkeer zal enigszins worden verruimd.
Naast de bestaande verplichting voor agglomeraties in Nederlan doom een 5-jaarlijkse geluidskaart en Aktieplan op te stellen zullen voor alle gemeenten eveneens een 5-jaarlijkse monitoringsplicht gaan gelden. Middels geluidskaarten dient het emissieniveau van wegen in de gemeente inzichtelijk te worden gemaakt. Toe- of afname (of stilstand) van de geluidsbelasting wordt hierdoor zichtbaar. Bij toename dient te worden aangegeven welke maatregelen men hiervoor wil gaan toepassen.
De separate procedure voor Hogere waarden komt te vervallen, deze zal deel gaan uitmaken van het Omgevingsplan wat de gemeente in het kader van de Omgevingswet moet gaan opstellen. Afweging van de geluidsbelasting t.a.v. de wettelijke normering en eventuele toepassing van maatregelen blijft gehandhaafd, echter niet meer in een losse separate procedure zoals dat nu het geval is.


Industrielawaai onder de Omgevingswet

De traditionele wijze van zonebeheer zal met ingang van de Omgevinsgwet veranderen. De geluidszone vervalt en wordt vervangen door een systeem van toetspunten. Hier zal de geluidsbelasting van het industrieterrein aan de gestelde normering moeten voldoen. Redelijk in overeenstemming met de huidige toetspunten op de grens van de geluidszone van een industrieterrein. Aangezien het traditionele instrument Bestemmingsplan vervalt zal ook de koppeling tussen de geluidszone en het bestemmingsplan komen te vervallen.

Links voor info Omgevingswet:

http://www.omgevingsweb.nl/nieuws/omgevingswet-uitgelicht-uitnodigingsplanologie?utm_source=Mailing+Lijst&utm_medium=email&utm_campaign=Omgevingsweb+Workshops+Week+6

http://www.omgevingsweb.nl/events/workshop-gebruiks-en-afwegingsruimte-in-het-omgevingsplan?utm_source=Mailing+Lijst&utm_medium=email&utm_campaign=Omgevingsweb+Workshops+Week+6


Omgevingswet
a k o e s t i s c h  a d v i e s b u r e a u
HGOadvies
a k o e s t i s c h  a d v i e s b u r e a u
HGOadvies