Geluidmetingen kunnen noodzakelijk zijn voor inzicht in geluidsniveaus bij o.a. klachten en ten behoeve van onderzoek naar geluidsmaatregelen bij bv. technische apparatuur.
Met name bij apparatuur opgesteld in de buitenlucht kan geluidhinder optreden.
Dit komt veel voor bij airco's en koelventilatoren die zijn opgesteld in een omgeving waar het overige geluid (bv. verkeer)wordt afgeschermd door bebouwing en het geluid van de apparatuur dur nog beter hoorbaar is tegen de stille achtergrond.
Middels de geluidmetingen wordt duidelijk wat de overschrijding van de wettelijke geluidsnormen bedraagt en daarnaast (ook niet onbelangrijk) welke geluiden (hoog/laag) de overlast veroorzaken. Hiermee kan bij het zoeken naar maatregelen wat gerichter worden gezocht.

Ook zijn geluidmetingen van belang bij de aanvraag om milieuvergunning of melding Activiteitenbesluit.
Voor een bedrijf dient de geluidsbelasting op de omgeving inzichtelijk te worden gemaakt. Voor activiteiten of processen waar nog geen geluidemissie van bekend is kan deze middels meting alsnog inzichtelijk worden gemaakt.
Dit vind onder meer plaats bij bv.agrarische bedrijven met veel werkprocessen, of bv.een Carwash in een stedelijke omgeving.


Klachten
Bij klachten ten gevolge van bedrijven of particulieren is het van belang inzicht te verkrijgen in de hoogte van de geluidsbelasting. Op basis van geluidmetingen kan worden vastgesteld worden of er sprake is van overschrijding van wettelijke geluidsnormen.
Voor bedrijven is er in het meeste geval sprake van algemene landelijke geluidsnormeringen op basis van het BARIM ofwel Activiteitenbesluit genoemd. Voor een aantal bedrijven gelden meer specifieke geluidsnormen vastgelegd in een milieuvergunning (Omgevingsvergunning). 
Eisen geluidmetingen
Geluidmetingen dienen te worden uitgevoerd als beschreven in een landelijke handleiding.
(Handleiding meten en rekenen industrielawaai). Ook de apparatuur die wordt gebruikt dient te voldoen aan voorgeschreven kwaliteitseisen (Klasse 1).
HGOadvies hanteert gekwalificeerde geluidsapparatuur voor haar geluidmetingen.
De metingen worden volgens de eisen uitgevoerd en weergegeven in een rapportage.
In de rapportage worden de omstandigheden waaronder de metingen hebben plaatsgevonden duidelijk beschreven.
  
a k o e s t i s c h  a d v i e s b u r e a u
HGOadvies
Geluidmetingen
Horecalawaai
Apart onderdeel van de geluidmetingen betreft het meten van horecalawaai. In de Wet milieubeheer is de geluidsnormering voor horecabedrijven vastgelegd. Indien er sprake is van muziekgeluid dient op het gemeten geluidsniveau 10 dB(A) strafcorrectie te worden toegepast.
In de praktijk betekent dit een 10 dB(A) zwaardere eis voor het isoleren van horecabedrijven.
Gemeenten voeren bij horecabedrijven in veel gevallen reguliere handhavingscontroles uit. Hierbij wordt het geluidniveau ter plaatse van de meest bepalende gevels van omliggende woningen gemeten.
Op deze wijze wordt gecontroleerd of de benodigde geluidsisolatie van het horecabedrijf voldoende is om te kunnen voldoen aan de geluidsnomen ter plaatse van omliggende woonbebouwing.

HGOadvies kan ondersteuning leveren bij het uitvoeren van geluidmetingen bij horecabedrijven.
Tevens kan HGOadvies rapportages leveren waarin de metingen, omstandigheden en conclusies zijn beschreven.
Ook kan HGOadvies ondersteuning leveren bij het eventueel treffen van maatregelen bij horecabedrijven. Dit kan ook leiden tot de toepassing van een zgn. geluidbegrenzer om het maximaal binnenniveau in het horecabedrijf te verlagen.
Over het algemeen is dit een zeer kostenefficiente maatregel indien de bedrijfsvoering dit niet in de weg staat.
EVENEMENTEN
Ook bij evenementen kan HGOadvies lange duur metingen uitvoeren en rapportage opmaken ten behoeve van de controle op de geluidsnormen vastgelegd in de gemeentelijke APV (bv. Evenementenbeleid/vergunning).
Daarnaast kan de rapportage worden gebruikt voor handhaving of evaluatie van het evenement.
Tevens kan HGOadvies ondersteuning leveren bij het opstellen van een Evenementenbeleid of vastleggen van een procedure voor uitvoering van handhavingscontroles en geluidmetingen