In de Wet geluidhinder is bepaald dat een industrieterrein een geluidszone dient te hebben indien in het bestemmingsplan is aangegeven dat op het industrieterrein de vestiging van bedrijven mogelijk is die zeer veel geluid produceren.
Deze worden ook wel 'zware lawaaimakers'  genoemd. Welke bedrijven hier onder vallen is vermeld in het Besluit Omgevingsrecht (BOR), Bijlage 1 onderdeel D.   
Een gezoneerd industrieterrein wordt normaliter door de gemeente beheerd. In de praktijk betekend dit dat de gemeente een bedrijf dat zich wil vestigen op een dergelijk industrieterrein verzoekt om een akoestisch rapport te overleggen waaruit blijkt dat ter plaatse van de zonegrens de norm niet wordt overschreden.
Ter plaatse van de zonegrens geldt een maximale geluidsbelasting van 50 dB(A). Dit betreft de geluidsbelasting ten gevolge van alle bedrijven op het industrieterrein.


Bij de beoordeling van een bedrijf dat zich wil vestigen zal de gemeente dan ook op letten dat door de geluidsbijdrage van het bedrijf  de 50 dB(A) norm ter plaatse van de geluidszone niet wordt overschreden. Het bedrijf zal dan in de praktijk ter plaatse van de zone uiteraard minder dan 50 dB(A) mogen veroorzaken.

De meeste geluidszones zijn in het verleden vastgesteld door de provincie en op een plattegrond ingetekend. Tegenwoordig wordt de geluidzone bij nieuwe industrieterreinen veelal door de gemeente zelf vastgesteld en maken deel uit van het bestemmingsplan dat geldt voor het industrieterrein.

De geluidzone is het gebied tussen de grens van het industrieterrein en de zgn. zonegrens (daar waar de 50 dB(A) norm geldt). Het geluidsniveau op de gevel van bestaande woningen in de geluidszone mag maximaal 60 dB(A) bedragen. Voor nieuwe woningen bedraagt dit 55 dB(A). Voor sommige bestaande woningen is in het verleden al een ontheffing zijn verleend ten behoeve van de aan-leg van een industrieterrein. Deze ontheffing, de zgn. MTG-waarde mag niet worden overschreden en bedraagt in de regel 55 dB(A).

Bij de bouw van woningen in de geluidzone dient het geluidsniveau van het industrieterrein ter plaatse van de woning inzichtelijk te worden gemaakt middels een akoestisch onderzoek. Hieruit moet blijken dat bovengenoemde normen niet wordenoverschreden.

HGOadvies kan het akoestisch onderzoek verrichten voor bedrijven die zich op een gezoneerd industrieterrein willen vestigen. Uit het onderzoek zal blijken of er ter plaatse van de zonegrens en ter plaatse van woningen aan de wettelijke geluidsnormen wordt voldaan.

Tevens kan HGOadvies ten behoeve van woningbouw in de geluidzone akoestisch onderzoek verrichten waaruit zal blijken of voldaan wordt aan wettelijk geldende maximale geluidsbelasting op de gevel.

HGOadvies
a k o e s t i s c h  a d v i e s b u r e a u
Geluidszone industrieterreinen