In de Wet geluidhinder is bepaald dat wegen en spoorwegen een geluidzone hebben. Dit is een aandachtsgebied waarin bij de (ver)bouw van woningen of de aanleg van een nieuwe weg rekening moet worden gehouden met wettelijke geluidsnormen die gelden voor woningen of bv. scholen, ziekenhuizen etc.
De breedte van een geluidszone is afhankelijk van het aantal rijstroken en of de weg binnen of buiten de bebouwde kom is gelegen.
B.v. een weg met 2 rijstroken die binnen de bebouwde kom is gelegen heeft een geluidszone van 200 meter aan beide zijden van de weg.

Ontheffing
In sommige gevallen wordt door het wegverkeerslawaai de voorkeursgrenswaarde overschreden (48 dB). Als dan na onderzoek blijkt dat ook aanpassingen aan de weg of bv. schermen niet mogelijk zijn of geen uitkomst bieden kan de gemeente (of provincie) een ontheffing verlenen. Men staat dan meer geluid toe op de gevel dan de voorkersgrenswaarde. De ontheffing noemt men de Hogere waarde.
Deze Hogere waarde heeft ook zijn maximale geluidsnorm. Boven deze maximale geluidsnorm is de bouw van bv. een woning in principe niet mogelijk. Enkel middels ingrijpende wijzigingen aan de woning zelf.  

De maximale Hogere waarde is afhankelijk van het feit of het een nieuwe of een bestaande woning betreft, en of de weg die het verkeerslawaai veroorzaakt binnen of buiten de bebouwde kom is gelegen.
Binnen de bebouwde kom is voor nieuwbouw maximaal 63 dB Hogere waarde mogelijk. Buiten de bebouwde kom 'slechts' 53 dB. Daarbij is de gedachte 'waar het stil is moet het stil blijven..'.

De Hogere waarde wordt per weg vastgesteld. Indien een woning in de geluidszone van meerdere wegen is gelegen, dienen er ook meerdere Hogere waarden te worden vastgesteld.

De Hogere waarde biedt ook bescherming. Indien er een weg wordt gebouwd naast een woning met een Hogere waarde, dan moet  hieraan worden getoetst. Er mag niet meer geluid op de woning worden gemaakt dan de Hogere waarde of de huidige waarde mocht die hoger zijn.

Voorheen werd de Hogere waarde door de provincie afgegeven, nu is dit in de meeste gevallen de gemeente. De Hogere waarde maakt deel uit van het bestemmingsplan waarin de nieuwbouw is opgenomen.

Industrieterreinen
Ook voor industrieterreinen kan een geluidszone van toepassing zijn. Indien binnen deze zone wordt gebouwd bedraagt de maximale Hogere waarde 55  dB(A) voor nieuwbouw,  voor bestaande bouw 60 dB(A).

HGOadvies kan akoestisch onderzoek uitvoeren om de geluidsbelasting op nieuwbouw inzichtelijk te maken en de benodigde Hogere waarde vast te stellen. Het akoestisch onderzoek maakt deel uit van de Hogere waarde.
Hogere waarden
HGOadvies
a k o e s t i s c h  a d v i e s b u r e a u