ONDERZOEKEN
a k o e s t i s c h  a d v i e s b u r e a u
HGOadvies
a k o e s t i s c h  a d v i e s b u r e a u
HGOadvies
  AKOESTISCH ONDERZOEK INDUSTRIELAWAAI
  Ten behoeve van melding Activiteitenbesluit (BARIM) bij oprichting of uitbreiding bedrijf
  Ten behoeve van aanvraag Omgevingsvergunning (milieuvergunning/Bouwvergunning)
  Ten behoeve van oprichting / uitbreiding bedrijf op gezoneerd industrieterrein of woning in geluidzone industrieterrein
  Ten behoeve van een geluidsklacht (bv. koelmotoren/ventilatoren, laden en lossen in de nacht etc.)
  Ten behoeve van (wijziging van) bestemmingsplan o.a. woningbouw in geluidzone weg
  AKOESTISCH ONDERZOEK WEGVERKEERSLAWAAI
Ten behoeve van de bouw van een woning naast een weg
  Ten behoeve van de vervanging of uitbreiding/wijziging van woning naast een weg
Voor gemeenten bij aanleg of wijziging van een weg
Ten behoeve van klachten over wegverkeerslawaai
  AKOESTISCH ONDERZOEK RAILVERKEERSLAWAAI
  Ten behoeve van de bouw van een woning naast een spoorweg
  Ten behoeve van de vervanging of uitbreiding/wijziging van woning naast een spoorweg
Ten behoeve van klachten over railverkeerslawaai
Geluid komt voor in zeer veel verschillende manieren, om te vermaken, om te
verplaatsen (transport), om te waarschuwen en bij o.a. productie van goederen.

Om hinder ten gevolge van geluid te voorkomen zijn in Nederland in verschillende
wetten eisen en restricties aan het geluidsniveau gesteld.
De belangrijkse wetten betreffen de Wet milieubeheer (nu WABO), de Wet
geluidhinder en de Wet ruimtelijke ordening. De geluidsnormen gelden ter plaatse van
woningen of andere 'gevoelige bestemmingen' zoals bv. een schoolgebouw of
ziekenhuis.

De onderzoeken die HGOadvies voor u kan uitvoeren hebben betrekking op deze
wetten. Middels de onderzoeken wordt aangetoond of aan de eisen wordt voldaan,
vermeld in genoemde wetten. Daarnaast worden de noodzakelijke maatregelen
beschreven, indien er sprake is van een overschrijding van de wettelijke normering.
HORECA
Horeca is een aparte situatie. In de meeste gevallen voeren gemeenten preventief reeds geluidmetingen en berekeningen uit bij horeca. Meestal op basis van handhavingsafspraken met de politie.
Desondanks kunnen er klachten optreden ten gevolge van horecalawaai dat buiten deze kaders valt.
In die situatie kan HGOadvies geluidmetingen en berekeningen verrichten bij horecagelegenheden.
Ook geluidmetingen ten behoeve van geluidscontroles bij evenementen kunnnen door HGOadvies worden uitgevoerd.