ALGEMENE INFORMATIE

In de Wet geluidhinder zijn normen opgenomen voor de maximale geluidsbelasting ten gevolge van o.a. weg- en railverkeer ter plaatse van woningen en andere zgn. gevoelige gebouwen en terreinen.
Bij de bouw van woningen in de nabijheid van de weg dient in de meeste gevallen het geluidsniveau van de weg ter plaatse van de woning inzichtelijk te worden gemaakt middels een akoestisch onderzoek. Het eindresultaat, het akoestisch rapport, kan aan de gemeente worden overhandigd alsl onderdeel van de aanvraag om bouwvergunning en indien nodig aanvraag wijziging bestemmingsplan (Omgevingsvergunning).  

Situatie
Rijstroken
Zonebreedte
Binnenstedelijk
1-2
200 m
3- >
350 m
Buitenstedelijk
1-2
250 m
3-4
400 m
5- >
600 m

Zonebreedtes wegverkeer
Zonebreedtes railverkeer

De zonebreedte van de diverse railtrajecten in Nederland zijn vastgelegd in de overzichtskaart behorende bij de Regeling zonekaarten spoorwegen. De trajecten zijn in navolgende website weergegeven:  http://www.xs4all.nl/~rigolett/GV/zones/nl-railmap.htm
De zonebreedte strekt zich uit aan weerszijden van de buitenste spoorstaaf.


Industrielawaai

Met ingang van de wijziging van de Wet geluidhinder per 1-1-2007 is de gemeente het bevoegd gezag voor de vaststelling van een geluidszone ten behoeve van een industrieterrein. Voorheen was dit een provinciale taak. Enige uitzondering betreft de provinciale industrieterreinen waarvoor de provincie bevoegd gezag is gebleven. De geluidzone betreft het gebied vanaf de grens van het industrieterrein tot de zonegrens. De meeste bestaande geluids-zones zijn middels een provinciale beschikking vastgesteld.
Met ingang van de Crisis- en herstelwet zijn de grenzen van het industrieterrein door de gemeente zelf vast te stellen. Dit kan eventueel per Besluit worden geconcretiseerd.


Normenstelsel

Het wettelijke normenstelsel maakt onderscheid tussen bestaande en nieuwe situaties. Voor nieuwe situaties geldt een strenger regime dan voor bestaande situaties. De maximaal toegestane geluidbelasting is tevens afhankelijk van de ruimtelijke situatie en het te beschermen object. In de navolgende tabellen is per type geluidsbron de voorkeursgrenswaarde en de  maximaal toegestane gevelbelasting (Hogere waarde) weergegeven.


Wegverkeer
Situatie
Voorkeursgrenswaarde
Max. toegestane Gevelbelasting
Nieuwe woning / bestaande weg
nieuw te bouwen woning
48 dB
53/63* dB
nieuw te bouwen agrarische
woning
48 dB
vervangende nieuwbouw
48 dB
Bestaande woning / nieuwe weg
bestaande woning
48 dB
gelijktijdig met wegaanleg te
bouwen woning
48 dB
Wegverkeer (Reconstructie)
Situatie
Voorkeursgrenswaarde
Max. toegestane Gevelbelasting
Reconstructie van de weg
nieuw te bouwen woning
48 dB
nieuw te bouwen agrarische
woning
48 dB
vervangende nieuwbouw
48 dB
Bestaande woning / nieuwe weg
48 dB
48 dB
Akoestische rapportage wegverkeer
HGOadvies
a k o e s t i s c h  a d v i e s b u r e a u
HGOadvies kan een akoestisch rapport voor wegverkeerslawaai voor u opstellen. Hiervoor zal de geluidsbelasting van relevante wegen middels berekening (en meting) in kaart worden gebracht deze worden getoetst aan de wettelijke normering.
Voor bovenstaande acties zal een berekeningsmodel in de PC worden ontworpen waarbij alle bronnen, relevante aspecten en geluidsbelasting ter plaatse van de te onderzoeken gevels inzichtelijk worden.
De Wet geluidhinder kent een ontheffingsstelsel gebaseerd op de zgn. Hogere waarde (Zie WrO).
Op basis van het akoestisch onderzoek kan worden geconcludeerd of een Hogere waarde noodzakelijk is. Ook kan het onderzoek worden gebruikt om te bepalen welke gevelisolatie de woning nodig heeft om te kunnen voldoen aan de wettelijke geluidsnormen die in de woning gelden.
De gemeente is in de meeste gevallen degene die de Hogere waarde verleend. Zij kan daarvoor beleid opstellen onder welke omstandig-heden en voorwaarden een Hogere waarde wordt toegekend.

HGOadvies kan aan gemeenten ondersteuning leveren bij het opstellen van gemeentelijk Hogere waarde beleid en Hogere waarde beschikkingen.

GEDETAILLEERDE INFORMATIE

In deze paragraaf vindt u verdere gedetailleerde informatie omtrent o.a. zonebreedtes bij wegverkeer maar ook bij treinverkeer en industrieterreinen en de hierbij behorende geluidsnormering per situatie etc.

De Wet geluidhinder maakt gebruik van de systematiek van zonering. Een zone is een aandachts- gebied voor geluid langs of rond een geluidsbron. In de zone moet gestreefd worden naar een akoestisch optimale situatie. Met de zonering wordt een koppeling gelegd tussen de geluidhinderbestrijding en de ruimtelijke ordening. Enkel 30 km/h wegen en woonerven worden uitgesloten van zonering.